Pojmy

Abyste se dokázali orientovat v problematice účetnictví, je dobré znát alespoň základní pojmy.

Účetnictví

Účetnictví je prostředkem ke správnému, úplnému a pravdivému vedení společnosti. Řídí se celou řadou zásad a plní základní funkce.

Daňová evidence

Daňová evidence je jednodušší způsob vedení účetnictví. Je určen především pro fyzické osoby.

Podvojné a zjednodušené účetnictví

Podvojné účetnictví patří k nejvíce používaným způsobům vedení účetnictví. Je učen pro velké společnosti. Zjednodušený způsob je určen pro některé nevýdělečné organizace.

Mzdové účetnictví

Mzda je odměna za vykonanou práci. Mzdu dostane zaměstnanec od zaměstnavatele na základě podepsané smlouvy.

Daňové poradenství

V případě, že ve vedení účetnictví a vedení daní nejste moc zběhlí, využijte služeb daňových poradců.

Vedení účetnictví


Účetnictví je nedílnou součástí podnikání.
Účetnictví nám poskytuje informace o účetní jednotce. O jejich majetku a zdrojích financování tohoto majetku, o pohledávkách a závazcích účetní jednotky a informace o hospodaření společnosti. Účetnictví se řídí zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Českými účetními standardy a vyhláškami a opatřeními ministerstva financí.

Stav zachycen v účetnictví je také důležitý při provádění inventarizace, kterou je nutno provádět alespoň jedenkrát do roka. Inventarizací se rozumí porovnání stavu skutečného se stavem uvedeným v účetnictví. Aby účetnictví mohlo být vedeno správně, úplně a pravdivě je nutné dodržovat účetní zásady. Mezi ně patří například zásada trvání podniku, zásada opatrnosti nebo zásada akruálního principu. Účetnictví plní také celou řadu funkcí.

Mezi hlavní způsoby vedení účetnictví patří podvojné a zjednodušené vedení účetnictví. Podvojné účetnictví musí vést osoby, které splňují zákonem stanovené podmínky. Tento způsob vedení účetnictví si mohou podnikatelé zvolit také dobrovolně. Po pěti letech, kdy podnikatel nepřesáhl obrat ve výši 25 milionů, může začít vést daňovou evidenci.

Daňová evidence je nejjednodušší způsob vedení účetnictví. Daňová evidence se řídí zákonem o dani z příjmů. Základ daně u daňové evidence zjistíme rozdílem mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji. Vedení účetnictví prostřednictvím daňové evidence je určen zejména pro fyzické osoby, které nejsou uvedeny v obchodním rejstříku, které nevedou podvojné účetnictví a jejich obrat přesáhne 15 milionů korun.

Podvojné účetnictví je možné rozdělit na finanční a vnitropodnikové. Finanční účetnictví nás informuje o hospodaření společnosti jako celku, kdežto vnitropodnikové poskytuje informace o hospodaření jednotlivých středisek. Účetnictví můžeme rozdělit také na jednookruhové nebo dvouokruhové.

Zjednodušené účetnictví je vhodné zejména pro malé firmy. Tento způsob vedení účetnictví využívají zejména církve a náboženské společnosti nebo třeba občanská sdružení. Výhodou je, že podnikatelé nemusí vést účetní v plném rozsahu. Jednou z důležitých oblastí téměř každé firmy, je účtování o mzdách svých zaměstnanců. Mzda představuje peněžitou či nepeněžitou odměnu zaměstnance za provedenou práci. Mzdy nemáme jen peněžité a naturální, ale třeba také úkolové a časové, hrubé, čisté, atd.

V případě, že neumíte nebo nechcete vést účetnictví, je možné nechat si poradit nebo vést účetnictví od specialistů. Vzhledem k tomu, že na účetnictví plynule navazuje daňová problematika, je možné využít služeb daňových poradců. Daňové poradenství zajišťuje poskytování rad finančně ekonomických. Daňový poradci musí mít složené zkoušky v oblasti daní a musí být zapsáni v seznamu daňových poradců.

O webu

Vedení účetnictví není určeno pro každého podnikatele. V případě, že s vedením účetnictví nemáte zkušenosti, je lepší to přenechat odborníkům. A to buď účetním poradcům, či poradcům daňovým. Neboť na účetnictví přímo navazuje také daňová problematika. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny základní informace, které vám pomohou vést úplné, správné a věrné účetnictví.