Podvojné a zjednodušené účetnictví

Podvojné a zjednodušené účetnictví

Podvojné účetnictví je nejčastěji používaný způsob vedení účetnictví. Ne všichni mají povinnost ze zákona vést podvojné účetnictví. Vést podvojné účetnictví mohou jednotky, které se k tomu sami rozhodnou.

Podle zákona mají povinnost vést podvojné účetnictví v případě kdy:

  1. Podnikatel za předcházející rok přesáhl obrat ve výši 25 milionů korun.
  2. Podnikatel je zapsán v obchodním rejstříku. Od zahájení své činnosti je povinen vést podvojné účetnictví.
  3. Vést podvojné účetnictví nám stanovuje zvláštní právní předpis.

V dalších případech je možné vést daňovou evidenci.

Za předpokladu, že nejsme podnikatelé, tzn. že máme příjmy z povolání, jako je například hudebník, zpěvák, spisovatel, správce konkurzní podstaty atd., není povinnost vést podvojné účetnictví a to i za předpokladu, že za předcházející rok máme obrat přes 25 milionů korun. V případě, že vedeme podvojné účetnictví, je možné po 5 letech přejít na daňovou evidenci, za předpokladu, že v těchto pěti letech nepřesáhneme obrat 25 milionů korun. Podvojné účetnictví je možné rozdělit podle dvou hledisek. Podle obsahu rozlišujeme finanční a vnitropodnikové účetnictví. Finanční účetnictví nám poskytuje informace za celý podnik. Vnitropodnikové pak za jednotlivé orgány podniku.Dalším hlediskem je rozčlenění účetnictví podle organizace. Jednookruhové účetnictví nám poskytuje přehled o finančním a vnitropodnikovém jako o jednom celku. Dvouokruhové pak sleduje tyto dvě oblasti oddělena a odděleně nám o nich poskytuje informace.

Zjednodušené účetnictví je dalším možností, jak účetnictví vést. Má stejné zásady, postupy a povinnosti jako účetnictví podvojné. Toto účetnictví mohou vést občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, územní samosprávní celky, fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé uvedeni v obchodním rejstříku a jiné osoby.

K výhodám tohoto způsobu vedení účetnictví patří mimo jiné, že účetní závěrku lze sestavovat ve zjednodušeném rozsahu, účtový rozvrh je možné omezit na úroveň účtových skupin, další účetní výkazy mohou být sestaveny také ve zjednodušené formě. Nemusíme používat analytické ani podrozvahové účty. Je možné využívat tzv. amerického deníku. Americký deník je propojený způsob účtování v deníku a v hlavní knize.

Dříve existovalo i jednoduché vedení účetnictví. To však bylo v roce 2004 zrušeno. 

O webu

Vedení účetnictví není určeno pro každého podnikatele. V případě, že s vedením účetnictví nemáte zkušenosti, je lepší to přenechat odborníkům. A to buď účetním poradcům, či poradcům daňovým. Neboť na účetnictví přímo navazuje také daňová problematika. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny základní informace, které vám pomohou vést úplné, správné a věrné účetnictví.

Stránky webu