Pojmy

Pojmy

Ke správnému vedení účetnictví je nutné znát alespoň následující pojmy.

Účetní deník patří mezi jedny z nejdůležitějších knih, které jsou potřebné k vedení účetnictví. V účetním deníku jsou zachycovány účetní případy chronologicky podle data. Není určeno, že musí existovat pouze jeden deník, ale je možné vést i více účetních deníků. Účetní deník plní také jednu důležitou funkci, a to funkci kontrolní. Pomocí něho je možné zkontrolovat, že všechny operace byly řádně zaznamenány. Každý účetní deník může mít různou formální stránku. Ovšem musí obsahovat minimálně číslo zápisu, datum, číslo účetního dokladu, číslo účetního případu, předkontaci a v neposlední řadě také částku.

Hlavní kniha představuje ucelenou soustavu syntetických účtů, které používá každá účetní jednotka. Hlavní kniha musí podávat aspoň informace o počátečních a konečných stavech, výši obratů stran má dáti a dal. Součástí této knihy jsou také podrozvahové účty. Do nich se účtují případy, které výrazně ovlivňují majetkovou i finanční situaci společnosti. V hlavní knize musí být uvedeny veškeré účetní případy, které byly již zaznamenány v účetním deníku.

Účtová osnova je seznam veškerých účtů, které účetní jednotky mohou používat při účtování. Tuto účtovou osnovu sestavuje ministerstvo financí. To znamená, že tato osnova má všeobecně závaznou strukturu. Účtová osnova je tvořena z účetních tříd, skupin a účtů.

Účtový rozvrh je sestavován jednotlivými firmami každý rok. Obsahuje pouze ty účty, které společnost používá.

Mezi účetní výkazy, které je povinna účetní jednotka sestavovat patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. K nepovinným výkazům dále patří přehled o peněžních tocích – cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu.

Odpisy představují trvalé snížení hodnoty majetku. Jelikož se majetek postupem času opotřebovává, tak hodnota opotřebovaného majetku vchází do hodnoty nového majetku. Odpisy představují pro firmu náklad, tzn. ovlivňují výsledek hospodaření společnosti.

V případě, že Vám dělá vedení účetnictví problémy, je vhodné využít služeb účetního a daňového poradenství. Poradí ve všech oblastech účetnictví a součástí je také daňová optimalizace.

O webu

Vedení účetnictví není určeno pro každého podnikatele. V případě, že s vedením účetnictví nemáte zkušenosti, je lepší to přenechat odborníkům. A to buď účetním poradcům, či poradcům daňovým. Neboť na účetnictví přímo navazuje také daňová problematika. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny základní informace, které vám pomohou vést úplné, správné a věrné účetnictví.

Stránky webu