Daňová evidence

Daňová evidence

Daňová evidence je jednodušší způsob vedení účetnictví oproti podvojnému účetnictví. Ovšem nejedná se o jednoduché účetnictví. Hlavním úkolem je poskytování informací a údajů pro zjištění základu daně z příjmů. Daňová evidence se řídí zákonem o dani z příjmů. Základem daně z příjmů je rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji.

Tento typ vedení účetnictví je především vhodný pro podnikající fyzické osoby, které nevedou podvojné účetnictví a výdaje nebudou vykazovat procentem z příjmů. Mohou ji vést osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku a mají roční obrat do 15 milionů korun. Daňovou evidenci naopak nebudou vést právnické osoby, jež mají sídlo na území ČR, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví nebo fyzické osoby, u nichž roční obrat převýšil částku 15 mil. Kč. Daňová evidence má za úkol zachycovat příjmy a výdaje, majetek a závazky.

Vedení daňové evidence vyžaduje vedení následujících knih a karet. Jedná se o:

 1. deník – zachycuje veškeré příjmy a výdaje, zobrazuje jednak peněžní příjmy a výdaje a jednak nepeněžité transakce. Nepeněžité transakce snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji.
 2. knihu pohledávek a závazků – podává informace o tom, kdo a kolik nám dluží nebo komu a kolik dlužíme my věřitelům.
 3. kniha dlouhodobého majetku – majetek rozdělujeme na hmotný a nehmotný. Do nehmotného dlouhodobého majetku je zařazeno také technické zhodnocení, které zvyšuje cenu majetku. Do karty dlouhodobého majetku je nutné uvádět následující údaje:
  – název nebo určení majetku
  – ocenění majetku
  – datum a způsob pořízení majetku
  – způsob využití majetku
  – datum uvedení do užívání
  – způsob odepisování majetku
  – datum a způsob vyřazení majetku
  – ostatní údaje, které jsou potřebné k určení majetku.
 4. karta zásob – v této kartě se sledují informace o zásobách, které má účetní jednotka ve vlastnictví. Výše zásob je důležitá zejména pro inventarizaci. Do zásob se zachycuje také majetek do výše pořizovací ceny 3 000 Kč. Tento majetek označujeme jako drobný.
 5. karta rezerv – rezervy je možné tvořit dle zákona o rezervách. Tyto rezervy se neobjevují v peněžním deníku. Jsou zachyceny až v daňovém přiznání k dani z příjmu.
 6. knihu jízd
 7. pokladní knihu
 8. mzdovou evidenci, atd.

Veškeré doklady je nutné archivovat.

O webu

Vedení účetnictví není určeno pro každého podnikatele. V případě, že s vedením účetnictví nemáte zkušenosti, je lepší to přenechat odborníkům. A to buď účetním poradcům, či poradcům daňovým. Neboť na účetnictví přímo navazuje také daňová problematika. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny základní informace, které vám pomohou vést úplné, správné a věrné účetnictví.

Stránky webu