Účetnictví

Účetnictví

Účetnictví je nezbytnou součástí podnikání. Jedná se o prostředek, pomocí něhož sledujeme stav a pohyb majetku a zdrojů financování. Vyjadřuje výsledky podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Řídí se obecně platnými normami a definovanými pravidly. Mezi hlavní zákony, kterými se účetnictví řídí patří Zákon o účetnictví a České účetní standardy.

Stav zachycený v účetnictví je důležitý pro porovnání se stavem účetním. To je předpokladem inventarizace. Při inventarizaci mohou vzniknout rozdíly. Jedná se o manko, když skutečný stav je nižší než je stav uvedený v účetnictví. U peněz a cenin je manko označováno jako schodek. Druhým inventarizačním rozdílem, který může vzniknout, je přebytek. Ten nastane, když skutečný stav je vyšší než stav účetní. Skutečný stav zjišťujeme prostřednictvím inventury.

[ads block=“3″]

Vedení účetnictví musí být správné, úplné, srozumitelné, hodnověrné a srovnatelné. Hlavním úkolem účetnictví je plnit následující funkce:

 1. informační funkce – informace o stavu a pohybu majetku a závazků, o zisku či ztrátě,..
 2. kontrolní funkce – kontrola stavu majetku a hospodaření
 3. důkazní funkce – důkazní prostředek při vedení sporů
 4. registrační funkce
 5. poskytuje informace pro daňové účely

Aby účetnictví bylo vedeno správně, musí být postupováno podle zásad:

 1. pravdivého a věrného zobrazení
 2. účetní jednotky
 3. nepřetržitého trvání účetní jednotky
 4. historických nákladů
 5. zásada opatrnosti
 6. věcné a časové souvislosti
 7. průkaznosti
 8. oceňování peněžní jednotkou
 9. akruální princip
 10. pravidelné zjišťování výsledku hospodaření.

K hlavním účetním systémům patří finanční účetnictví a účetnictví manažerské. Finanční účetnictví slouží zejména k poskytováním informací externím subjektům. Mezi externí subjekty řadíme věřitele, banky, dodavatele a potenciální investory. Naopak manažerské účetnictví je určeno pro vnitřní řízení. Je tedy stanoven zejména pro managery společnosti na všech stupních řízení.

Finanční účetnictví funguje za předpokladu akruální báze a trvání podniku. Od nich se dále odvíjí další principy a účetní zásady. Akruální princip je založen na zaúčtování účetních případů do období, do kterého věcně a časově souvisí.

O webu

Vedení účetnictví není určeno pro každého podnikatele. V případě, že s vedením účetnictví nemáte zkušenosti, je lepší to přenechat odborníkům. A to buď účetním poradcům, či poradcům daňovým. Neboť na účetnictví přímo navazuje také daňová problematika. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny základní informace, které vám pomohou vést úplné, správné a věrné účetnictví.