Účetnictví

Účetnictví

Účetnictví je nezbytnou součástí podnikání. Jedná se o prostředek, pomocí něhož sledujeme stav a pohyb majetku a zdrojů financování. Vyjadřuje výsledky podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Řídí se obecně platnými normami a definovanými pravidly. Mezi hlavní zákony, kterými se účetnictví řídí patří Zákon o účetnictví a České účetní standardy.

Stav zachycený v účetnictví je důležitý pro porovnání se stavem účetním. To je předpokladem inventarizace. Při inventarizaci mohou vzniknout rozdíly. Jedná se o manko, když skutečný stav je nižší než je stav uvedený v účetnictví. U peněz a cenin je manko označováno jako schodek. Druhým inventarizačním rozdílem, který může vzniknout, je přebytek. Ten nastane, když skutečný stav je vyšší než stav účetní. Skutečný stav zjišťujeme prostřednictvím inventury.

Vedení účetnictví musí být správné, úplné, srozumitelné, hodnověrné a srovnatelné. Hlavním úkolem účetnictví je plnit následující funkce:

 1. informační funkce – informace o stavu a pohybu majetku a závazků, o zisku či ztrátě,..
 2. kontrolní funkce – kontrola stavu majetku a hospodaření
 3. důkazní funkce – důkazní prostředek při vedení sporů
 4. registrační funkce
 5. poskytuje informace pro daňové účely

Aby účetnictví bylo vedeno správně, musí být postupováno podle zásad:

 1. pravdivého a věrného zobrazení
 2. účetní jednotky
 3. nepřetržitého trvání účetní jednotky
 4. historických nákladů
 5. zásada opatrnosti
 6. věcné a časové souvislosti
 7. průkaznosti
 8. oceňování peněžní jednotkou
 9. akruální princip
 10. pravidelné zjišťování výsledku hospodaření.

K hlavním účetním systémům patří finanční účetnictví a účetnictví manažerské. Finanční účetnictví slouží zejména k poskytováním informací externím subjektům. Mezi externí subjekty řadíme věřitele, banky, dodavatele a potenciální investory. Naopak manažerské účetnictví je určeno pro vnitřní řízení. Je tedy stanoven zejména pro managery společnosti na všech stupních řízení.

Finanční účetnictví funguje za předpokladu akruální báze a trvání podniku. Od nich se dále odvíjí další principy a účetní zásady. Akruální princip je založen na zaúčtování účetních případů do období, do kterého věcně a časově souvisí.

O webu

Vedení účetnictví není určeno pro každého podnikatele. V případě, že s vedením účetnictví nemáte zkušenosti, je lepší to přenechat odborníkům. A to buď účetním poradcům, či poradcům daňovým. Neboť na účetnictví přímo navazuje také daňová problematika. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny základní informace, které vám pomohou vést úplné, správné a věrné účetnictví.

Stránky webu